Báo cáo

Tổng quan về báo cáo
Nội dung trong bài viết: 1. Phân loại báo cáo 2. Cấu trúc chung của một báo cáo trong Haravan 1. Phân loại báo cáo  Xét về mặt bản chất s...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 1:47 CH
Báo cáo dành cho nhà quản trị - Báo cáo bán hàng
Bán hàng bán hàng giúp Nhà bán hàng thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả bằng việc phân tích, so sánh lượng đơn hàng bán theo thời gian, kênh bán...
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 6:11 CH
Báo cáo dành cho nhà quản trị - Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được sử dụng để cáo cáo dòng tiền thu chi theo Ngày, theo Tháng, theo Quý,... Để xem báo cáo bán hàng, Nhà bán hàng vào trang Haravan ...
Mon, 16 Tháng 8, 2021 at 6:31 CH
Báo cáo dành cho nhà quản trị - Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho hỗ trợ Nhà bán hàng xem các thống kê liên quan đến việc quản lý tồn kho: xuất nhập tồn, mua hàng, điều chỉnh,... Để xem báo cáo bán hàng...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 2:04 CH
Xem báo cáo trên Hararetail
Báo cáo trên Hararetail là sự kết hợp giữa Báo cáo tài chính theo ngày giao dịch và Báo cáo tài chính theo ngày đặt hàng, các số liệu sẽ được hiển thị rõ rà...
Mon, 21 Tháng 10, 2019 at 10:16 SA

Cùng danh mục