Thanh toán

Thiết lập phương thức thanh toán dành cho cửa hàng
Phương thức thanh toán và cách thức khách hàng sẽ trả tiền cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Ngày nay, khách hành sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác...
Fri, 24 May, 2019 at 4:01 AM
Chọn loại tiền tệ dùng để thanh toán
Hiện tại, loại tiền tệ thanh toán mặc định với HaraRetail là Việt Nam Đồng, để chuyển sang thanh toán bằng đồng Dollar bạn thực hiện các bước sau: Bước ...
Fri, 24 May, 2019 at 4:05 AM