Địa điểm

Thiết lập và thêm địa điểm bán hàng
Bạn có thể tạo nhiều địa điểm bán hàng với HaraRetail, từ đó bạn có thể quản lý tồn kho ở từng điểm bán và từ đó phối hợp tối ưu số lượng đơn hàng cho từng ...
Mon, 27 Tháng 5, 2019 at 4:16 PM
Cấu hình khu vực
Khu vực (Area) là một khái niệm, một cách để Haravan nhóm các địa chỉ có sự tương đồng nhất định (về vị trí địa lý, về đặc tính,..) theo mục đích của bạn. ...
Mon, 27 Tháng 5, 2019 at 4:16 PM