Tài khoản HaraRetail của bạn

Tài khoản HaraRetail của bạn
HaraRetail có 2 loại tài khoản chính với những phân quyền khác nhau: Tài khoản chủ doanh nghiệp và tài khoản nhân viên. Tài khoản chủ doanh nghiệp là tà...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 2:12 SA
Đăng nhập vào HaraRetail
Khi đã có tài khoản HaraRetail, Nhà bán hàng đăng nhập vào https://store.hararetail.com để sử dụng. Đăng nhập vào HaraRetail Sau khi đã có tài khoả...
Tue, 28 Tháng 5, 2019 at 2:09 SA
Thêm tài khoản nhân viên
Tính năng Thêm mới tài khoản cho phép bạn tạo tài khoản đăng nhập vào Haravan cho từng nhân viên, sau đó phân quyền cho nhân viên đó. Để sử dụng tính năng P...
Fri, 15 Tháng 10, 2021 at 2:01 CH

Cùng danh mục