Đơn hàng

Danh sách đơn hàng
Trang Danh sách đơn hàng là nơi tập trung từ tất cả kênh bán hàng: website, POS, lazada,... Với danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng có thể thực hiện các th...
Mon, 28 Tháng 3, 2022 at 10:12 SA
Tạo đơn hàng mới
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng.  Một đơn hàng yêu cầu cần cập nhật 4 thông tin cơ bản:...
Mon, 28 Tháng 3, 2022 at 11:41 SA
Quy trình xử lý đơn hàng OPC
Khi sử dụng các sản phẩm, các gói dịch vụ tại Haravan, Nhà bán hàng thường thấy một khái niệm mới: OPC. Vậy OPC là gì? Những cần biết về OPC? OPC giúp đ...
Mon, 28 Tháng 3, 2022 at 10:09 SA
Quy trình xử lý đơn hàng
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng. Dưới đây là mô phỏng một mô hình cơ bản xử lý đơn hàng ...
Mon, 28 Tháng 3, 2022 at 2:19 CH
Hướng dẫn đơn hàng chưa hoàn tất
Không phải tất cả những Khách mua hàng đều thanh toán và hoàn tất đơn hàng sau khi họ thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Khi khách mua hàng tiềm năng cung cấp thôn...
Mon, 28 Tháng 3, 2022 at 3:21 CH

Cùng danh mục