Quản lý tồn kho là thao tác cần thiết trong việc kinh doanh bán hàng. Việc quản lý hàng hóa còn hay hết, còn bao nhiêu nhằm dự đoán nhập/xuất hàng và phục vụ được nhu cầu mua hàng của khách hàng giúp tối ưu doanh thu và lợi nhuận cho Nhà bán hàng.

Quản lý tồn kho trong Haravan bao gồm hai mức độ:

  • Quản lý tồn kho cơ bản.
  • Quản lý tồn kho nâng cao.

Quản lý tồn kho cơ bản đáp ứng được các nhu cầu trên của Nhà bán hàng. Tuy nhiên, quản lý tồn kho không thích hợp cho các doanh nghiệp có nhiều cửa hàng do đặc điểm quản lý phức tạp. Lúc này, quản lý tồn kho nâng cao mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Một ưu thế khác của tồn kho nâng cao là quản lý được giá vồn và lịch sử tồn kho được ghi nhận một cách chi tiết, cụ thể.


Khi Nhà bán hàng sử dụng gói dịch vụ có chức năng Quản lý tồn kho, việc quản lý được thực hiện trên chức năng Tồn kho trong Trang quản trị. Lúc này, quản lý tồn kho bao gồm các chức năng tồn kho cơ bản và các chức năng tồn kho nâng cao (điều chỉnh, điều chuyển,...) thông qua các nút chức năng.

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng tồn kho nâng cao:

  1. Sản phẩm phải được kích chọn Có quản lý tồn kho trong mục Chính sách tồn kho của sản phẩm.
  2. SKU của tất cả sản phẩm (bao gồm các biến thể) phải khác nhau. Nếu có sự trùng lặp về SKU, số lượng tồn kho sẽ được cập nhật không chính xác, đặc biệt là khi nhập dữ liệu tồn kho bằng file.
  3. Sản phẩm được tạo trong tồn kho nâng cao được mặc định ở Kho mặc định (Chi nhánh chính trong Cấu hình địa chỉ). Haravan khuyến cáo nên tạo sản phẩm với số lượng ban đầu là 0.

Lưu ý: Khi nhập file:

  1. Tồn kho nâng cao cho hỗ trợ Nhà bán hàng nhập dữ liệu tồn kho bằng tệp Excel khi sử dụng chức năng Điều chuyển, Điều chỉnh và Mua hàng.
  2. Hệ thống Haravan hỗ trợ tối đa 200 dòng mỗi một lần nhập tệp.

Lưu ý: Khi muốn xó đơn hàng hoặc sản phẩm trong tồn kho nâng cao:

 - Nếu Nhà bán hàng muốn xóa đơn hàng, thì trước đó phải đồng thời Lưu trữ và Hủy đơn hàng đó.

- Để xóa được sản phẩm khi sử dụng tồn kho nâng cao, sản phẩm đó phải thỏa được điều kiện là bốn thông số tồn kho đều bằng 0:

Xem chi tiết hơn tại Chi tiết tồn kho.

Để thay đổi các thông số tồn kho, Nhà bán hàng thực hiện Điều chuyển, Điều chỉnh, Mua hàng tùy tồn kho thực tế và nghiệp vụ của Nhà bán hàng.

Bài viết liên quan: