Báo cáo tài chính là nhóm báo cáo quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền kinh doanh. Vì vậy, những báo cáo dưới đây là những báo cáo mà bạn cần theo dõi sát sao để tránh những sai sót và đánh giá lãi lỗ của cửa hàng.Báo cáo công nợ

Phần lớn các cửa hàng kinh doanh hiện nay đều phải đi nhập hàng từ các nhà cung cấp về bán, trừ một số cơ sở có thể tự sản xuất hàng hóa. Vì vậy, quản lý công nợ cũng là 1 nghiệp vụ quan trọng với người quản lý bán hàng. Ngoài ra, nhiều cửa hàng còn phải quản lý công nợ với khách hàng. Báo cáo này giúp bạn tính toán nhanh chóng công nợ trong kỳ với từng nhà cung cấp, từng khách hàng mà không xảy ra sai sót, tranh cãi.

Báo cáo lãi lỗ

Tính năng báo cáo lãi lỗ giúp bạn biết được doanh thu và lợi nhuận trong kỳ, đồng thời theo dõi phần trăm thay đổi của doanh thu, lợi nhuận, các chi phí của kỳ hiện tại so với kỳ trước.