Đơn hàng nháp là một trạng thái của giao dịch đặt hàng. Một giao dịch đặt hàng sẽ được lưu dưới dạng đơn hàng nháp khi giao dịch đó được hai bên nhất trí các thông tin (số lượng hàng hóa, giá thành, thời hạn giao hàng…) nhưng chưa thực hiện giao hàng.Một đơn hàng nháp có thể thuộc một trong hai tình trạng:

  • Chưa hoàn thành: đơn hàng nháp chưa chuyển hóa thành đơn hàng và nhà bán hàng còn có thể chỉnh sửa đơn hàng nháp.
  • Đã hoàn thành: đơn hàng nháp đã được tạo đơn hàng, và nhà bán hàng không thể thực hiện chỉnh sửa trên đơn hàng nháp.