Khi nhà bán hàng sử dụng tồn kho nâng cao, mỗi thao tác thay đổi số lượng tồn kho chỉ có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh. Ngoài trừ việc mua hàng làm tăng số lượng cho các sản phẩm được mua.Việc điều chỉnh tồn kho giúp nhà bán hàng trong việc:

  • Điều chỉnh số lượng chênh lệch với thực tế.
  • Điều chỉnh cho hư hỏng, hao hụt, sản phẩm hết hạn...
  • Sản phẩm khuyến mãi gây chênh lệch.
  • Sản phẩm mới hay được sản xuất thêm.
  • Điều chỉnh giá vốn.