Có 3 phương pháp định danh sản phẩm chính là qua tên sản phẩm, mã SKU và mã vạch.Tên sản phẩm

Là tên được người dùng đặt cho sản phẩm của mình. Đây là thông tin bắt buộc phải có khi người dùng tạo mới một mặt hàng.

Mã SKU

SKU hay Stock-Keeping Unit là “Đơn vị lưu kho”. Trong quản lý sản phẩm, SKU là một dạng quy ước giúp phân loại mặt hàng để bán, bao gồm tất cả các thông số, thuộc tính của mặt hàng đó để phân biệt với các loại mặt hàng khác.

Mã vạch

Là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm mà máy móc có thể đọc được. Hiểu một cách đơn giản, mã vạch chính là những kí tự thông thường được dịch sang ngôn ngữ của máy móc. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.