Bằng cách nhấp chọn vào khách hàng, Nhà bán hàng có thể xem được các thông tin chi tiết của khách hàng đó. Thông tin chi tiết của khách hàng được hệ thống ghi nhận lại từ các giao dịch của Nhà bán hàng và cung cấp cho Nhà bán hàng những cái nhìn tương đối về khách hàng.


Các thông tin chi tiết được ghi nhận và chia thành hai thẻ: Thông tin khách hàngLịch sử.


Trong đó:1. Thông tin khách hàng    

    

Thẻ thông tin khách hàng chia dữ liệu khách hàng thành các vùng thông tin:


 1. Thông tin khách hàng
 2. Thông tin liên hệ
 3. Đơn hàng
 4. Nhãn

Thông tin khách hàng


Vùng thông tin khách hàng cung cấp cho Nhà bán hàng các thông tin về:

 • Đơn hàng gần nhất: thời điểm phát sinh đơn hàng gần nhất của khách hàng.
 • Doanh thu tích lũy: tổng giá trị doanh thu mà khách hàng đóng góp.
 • Giá trị trung bình đơn hàng: cho Nhà bán hàng thấy được mức độ chi tiêu của khách hàng đối với các đơn hàng.


Bên cạnh đó, vùng thông tin khách hàng cũng ghi nhận Ghi chú cho khách hàng. Ghi chú này có thể do chính Nhà bán hàng thêm vào hay được đồng bộ từ các ghi chú khách hàng có thể có (ví dụ như từ HaraSocial).    


Thông tin liên hệ


Vùng Thông tin liên hệ chứa các thông tin có thể giúp Nhà bán hàng liên lạc với khách hàng, như là:

 • Email
 • Có/Không Nhận email quảng cáo 
 • Có/kKông có Tài khoản
 • Địa chỉ mặc định của khách hàng

    

Tại vùng thông tin liên hên, Nhà bán hàng có thể thực hiện chỉnh sửa Thay đổi thông tin liên hệ hay Chỉnh sửa địa chỉ mặc định.  


Đơn hàng


Vùng Đơn hàng chứa thông tin về các đơn hàng mà khách hàng. Cụ thể, vùng sẽ hiển thị đại diên đơn hàng gần nhất với mã đơn hàng, giá trị đơn hàng, thời điểm phát sinh đơn hàng, sản phẩm có trong đơn hàng, 


Nhà bán hàng có thể chọn các nút "<" để lùi hoặc ">" để tiến nhằm xem thêm các đơn hàng khác mà khách hàng này đã giao dịch.


Khi nhấp chọn vào Xem tất cả, hệ thống sẽ điều chuyển về trang đơn hàng, với việc hiển thị tất cả các đơn hàng mà khách hàng này giao dịch.


Nhãn


Nhãn là một cách để Nhà bán hàng ghi nhận khách hàng theo những đặc trưng mà Nhà bán hàng đặt ra, hoặc phục vụ cho quản lý. Vùng nhãn chứa các nhãn mà khách hàng đã được gán.


Nhà bán hàng có thể thực hiện thêm nhãn tại vùng thông tin này.


2. Lịch sử    


Khi nhấp chọn vào thẻ Lịch sử trong trang chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng sẽ được các lịch sử tương tác của khách hàng này.Nhà bán hàng có thể thực hiện thêm nội dung ghi chú lịch sử cho khách hàng.