Cách xuất danh sách sản phẩm

Để xuất sản phẩm sản phẩm từ hệ thống Haravan, bạn cần làm các bước sau đây:


Bước 1: 

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 2:

Chọn các sản phẩm bạn muốn xuất bằng cách chọn vào Ô Vuông bên cạnh tên sản phẩm hoặc bạn có thể để trống  -> Bấm vào biểu tượng ≣ bên cạnh nút Tạo sản phẩm -> chọn Xuất dữ liệu
Bước 3:

Chọn các điều kiện để xuất danh sách sản phẩm  • Chọn Trang sản phẩm hiện tại -> Hệ thống sẽ xuất các sản phẩm đang xuất hiện ở trang Danh sách sản phẩm hiện tại.  • Chọn Tất cả sản phẩm -> Haravan sẽ xuất tất cả sản phẩm đang lưu trữ trong hệ thống của bạn. 
  • Chọn Sản phẩm được chọn -> Haravan sẽ xuất tất cả sản phẩm bạn đã chọn ở Bước 2.


Đặc biệt để chọn xuất Theo bộ lọc hiện tại bạn cần phải:


Bước 1: 

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm -> Thêm điều kiện lọcBước 2:

Chọn và thêm các điều kiện lọc để hiển thị ra các sản phẩm bạn cần xuất.

 Bước 4:

Bấm vào biểu tượng ≣ bên cạnh nút Tạo sản phẩm -> chọn Xuất dữ liệu
Bước 5:

Chọn Xuất dữ liệu.