Việc nhập danh sách sản phẩm giúp bạn dễ dàng chuyển đổi từ các nền tảng khác sang Haravan hoặc nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho nhiều sản phẩm/ quản lý tồn kho.


Nhập sản phẩm với file Excel

Nếu bạn đã có file Excel được xuất từ các nền tảng bán hàng khác hoặc cửa hàng cũ, hãy chắc chắn file Excel đó được định dạng đúng như cấu trúc các trường sản phẩm trong file Excel mẫu của hệ thống Haravan. Nếu định dạng không đúng hoặc thiếu bất cứ tiêu đề sản phẩm nào, việc import sẽ thất bại.


File excel không nên vượt quá 15MB dung lượng. Nếu bạn gặp lỗi khi nhập file excel mới, hãy kiểm tra lại dung lượng file.


Để nhập danh sách sản phẩm vào Haravan, bạn cần làm các bước sau:


Bước 1: 

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 2:

Bấm vào biểu tượng ≣ bên cạnh nút Tạo sản phẩm -> chọn Nhập dữ liệuBước 3:

Bấm vào Chọn file để nhập file mà bạn đã chuẩn bị sẵn.


Tip:

Nếu bạn muốn cập nhật nhiều sản phẩm một lúc, bạn có thể thay đổi các thông của sản phẩm bạn muốn thay đổi trên file Excel và khi tải file lên bạn chọn Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link Url -> Bấm Nhập dữ liệu


Sau đó hệ thống sẽ bắt đầu xử lý và thông báo qua email cho bạn (Email chủ doanh nghiệp) sau khi hoàn tất.


Một số file mẫu cho từng loại sản phẩm

 • Sản phẩm có nhiều biến thể
 • Sản phẩm có nhiều hình ảnh
  Nếu sản phẩm của bạn có nhiều hình ảnh thì tương ứng với mỗi hình ảnh là một dòng sản phẩm.
  Lưu ý:
  - Phần ngày tạo và ngày cập nhật: Nếu bạnmuốn đăng sản phẩm trước nhưng chưa muốn mở bán sản phẩm thì có thể để ngày này là ngày muốn hiển thị bán sản phẩm.
  Ví dụ: Ngày 6/11/2018 bạn nhập sản phẩm nhưng đến ngày 11/11/2018 mới bán thì ở phần này bạn để ngày tạo và ngày cập nhật = 11/11/2018.
  - Khi thêm một dòng có đường dẫn (Url) dành cho hình ảnh mới của cùng một sản phẩm, bạn cần xoá các nội dung của thuộc tính và giá trị thuộc tính. 
 • Sản phẩm thuộc nhiều nhóm sản phẩm
  Lưu ý:
  - Khi tạo sản phẩm có Nhóm sản phẩm mới, bạn cần xoá đi nội dung của thuộc tính và giá trị thuộc tính.
  - Việc nhập nhóm sản phẩm cho sản phẩm chỉ có hiệu lực cho việc nhập tạo mới, không có hiệu lực khi cập nhật sản phẩm. 
 • Sản phẩm có nhiều hình ảnh thuộc tính
  Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính và mỗi thuộc tính có hình ảnh hiển thị, bạn có thể tạo dữ liệu trong file excel bằng cách nhập đường dẫn (Url) hình ảnh vào cột Ảnh Biển Thể.
 • Sản phẩm có nhiều hình ảnh, nhiều thuộc tính và nhiều nhóm sản phẩm.