Báo cáo tồn kho hỗ trợ Nhà bán hàng xem các thống kê liên quan đến việc quản lý tồn kho: xuất nhập tồn, mua hàng, điều chỉnh,...


Để xem báo cáo bán hàng, Nhà bán hàng vào trang Haravan > Báo cáo > chọn thẻ Báo cáo tồn khoNhà bán hàng chọn loại báo cáo tồn kho cần xem:


Nhấp chọn vào tên loại báo cáo hay Xem báo cáo để xem được loại báo cáo tương ứng.


Để hiểu hơn về các giá trị trong báo cáo bán hàng, xem chi tiết tại bài viết Các giá trị trong Báo cáo Tồn kho.


Tồn kho 


Báo cáo Tồn kho giúp Nhà bán hàng xem các thống kê về số lượng tồn kho của sản phẩm.


Báo cáo Tồn kho theo mặc định sẽ bao gồm các dữ liệu:

 • Thống kê
  • Tồn kho
  • Đặt
  • Không khả dụng
 • Hiển thị
  • Sản phẩm 
  • Phiên bản
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: không có điều kiện lọc.

Điều chỉnh


Báo cáo Điều chỉnh theo dõi liên quan đến các hoạt động điều chỉnh.


Báo cáo Điều chỉnh theo mặc định sẽ bao gồm các dữ liệu: 

 • Thống kê
  • Số lượng
 • Hiển thị
  • Kho
  • Sản phẩm
  • Mã phiếu điều chỉnh
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: không có điều kiện lọc.

Điều chuyển hàng hóa


Báo cáo Điều chuyển hàng hóa theo dõi liên quan đến các hoạt động điều chuyển giữa các kho.


Báo cáo Điều chuyển hàng hóa theo mặc định sẽ bao gồm các dữ liệu: 

 • Thống kê
  • Số lượng
 • Hiển thị
  • Kho xuất
  • Kho nhập
  • Sản phẩm
  • Tình trạng
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: không có điều kiện lọc.Báo cáo mua hàng hóa


Báo cáo mua hàng hóa theo dõi số lượng hàng hóa được mua vào các kho.


Báo cáo mua hàng hóa theo mặc định sẽ bao gồm các dữ liệu: 

 • Thống kê
  • Số lượng
  • Chi phí
 • Hiển thị
  • Kho
  • Sản phẩm 
  • Phiên bản
  • Tình trạng
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: không có điều kiện lọc.

Bảng Kê Xuất Nhập Tồn Chi Tiết Theo Sản Phẩm


Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết sản phẩm thể hiện báo cáo Xuất - Nhập - Tồn chi tiết theo phiên bản sản phẩm. 


Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết sản phẩm theo mặc định sẽ bao gồm các dữ liệu: 


 • Thống kê
  • Bán hàng
  • Mua hàng
  • ĐIều chỉnh
  • Điều chuyển
  • Điều chuyển
  • Khởi tạo
  • Trả hàng
  • Tồn kho đầu kỳ
  • Tồn kho cuối kỳ
  • Giá trị đầu kỳ
  • Giá trị cuối kì
 • Hiển thị
  • Sản phẩm 
  • Phiên bản
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: không có điều kiện lọc.