Báo cáo tài chính được sử dụng để cáo cáo dòng tiền thu chi theo Ngày, theo Tháng, theo Quý,...


Để xem báo cáo bán hàng, Nhà bán hàng vào trang Haravan > Báo cáo > chọn thẻ Báo cáo tài chínhBáo cáo tài chính có hai loại:


Nhấp chọn vào tên loại báo cáo hay Xem báo cáo để xem được loại báo cáo tương ứng. Dòng tiền theo ngày đặt hàng


Báo cáo Dòng tiền theo ngày đặt hàng thể hiện các thu chi phát sinh theo ngày đặt hàng


Một báo cáo Dòng tiền theo ngày đặt hàng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:  


 • Thống kê
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị
  • Ngày (đặt hàng)
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy

Dòng tiền theo ngày giao dịch


Báo cáo Dòng tiền theo ngày giao dịch thể hiện các thu chi phát sinh theo ngày giao dịch, đổi trả


Một báo cáo Dòng tiền theo ngày giao dịch theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:  


 • Thống kê
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị
  • Ngày (giao dịch, đổi trả.)
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy