Dữ liệu về khách hàng là một loại dữ liệu quan trọng. Từ dữ liệu này, Nhà bán hàng có thể tạo các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng,..


 1. Để tạo một khách hàng mới trong trang Omnipower, Nhà bán hàng vào phần Khách hàng > chọn Tạo khách hàng.
 2. Trên trang thông tin khách hàng, Nhà bán hàng cần cung cấp các thông tin sau:

  • Thông tin chung
   • Họ
   • Tên
   • Địa chỉ email
   • Số điện thoại
   • Chọn ngày sinh
   • Giới tính
   • Nhận email quảng cáo
    • Chọn: Có nhận Email quảng cáo.
    • Không chọn: Không nhận Email quảng cáo.
  • Thông tin bổ sung
   • Ghi chú
   • Nhãn
  • Địa chỉ
   • Địa chỉ
   • Số điện thoại
   • Quốc gia
   • Tỉnh/Thành phố
   • Quận/Huyện
   • Phường/Xã