Nội dung trong bài viết:


1. Phân loại báo cáo 


Xét về mặt bản chất số liệu, báo cáo trong Haravan được chia làm hai loại: báo cáo dòng tiềnbáo cáo tồn kho


Báo cáo dòng tiền lại bao gồm hai loại: báo cáo bán hàngbáo cáo tài chính.
Mỗi loại báo cáo sẽ bao gồm các mẫu báo cáo mặc định, được thống kê theo các mục đích rõ ràng và thiết thực cho hoạt động kinh doanh của Nhà bán hàng.


Xem chi tiết hơn về các loại báo cáo và mặc định của báo cáo đó:


2. Cấu trúc chung của một báo cáo trong Haravan


Khi nhấp chọn để xem bất kỳ loại báo cáo nào trong Haravan, Nhà bán hàng sẽ xem được các thống kê liên quan đến báo cáo, theo các thiết lập mặc định của hệ thống.


Các báo cáo này có chung cấu trúc với các phần:


  1. Thống kê
  2. Hiển thị
  3. Thời gian xem báo cáo
  4. Bộ lọc
  5. Khu vực hiển thị các giá trị thống kê


Nhà bán hàng có thể tùy biến các báo cáo thông qua viêc lựa chọn các giá trị Thống kê, Hiển thị, thời gian thống kê, hay bộ lọc.