Trang chi tiết khách hàng cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và cái nhìn về một khách hàng.


Không dừng lại ở việc xem, bạn có thể thực hiện các thao tác cho các thông tin này.


Thao tác này bao gồm:


1. Thay đổi thông tin liên hệ


Việc thay đổi thông tin liên hệ được thực hiện tại vùng Thông tin liên hệ của thẻ Thông tin khách hàng, trong trang chi tiết khách hàng.


 1. Nhấp chọn vào biểu tượng bút chì.
 2. Cập nhật các thông tin cho khách hàng.
  • Họ
  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Chọn ngày sinh
  • Số điện thoại
  • Giới tính
  • Nhận email quảng cáo
 3. Nhấn Lưu.

2. Cập nhật địa chỉ


Cũng tương tự như Thay đổi thông tin liên hệ, Cập nhật địa chỉ được thực hiện tại vùng Thông tin liên hệ của thẻ Thông tin khách hàng, trong trang chi tiết khách hàng.


Việc cập nhật địa chỉ có thể bao gồm các thao tác:

 • Tạo địa chỉ
 • Chỉnh sửa địa chỉ
 • Xóa địa chỉ


Tạo địa chỉ

 1. Nhấp chọn vào biểu tượng bút chì, tiếp tục chọn Tạo địa chỉ.

 2. Trong hộp thoại thông tin địa chỉ, nhập thông tin cho địa chỉ:

  • Họ
  • Tên
  • Công ty
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Quốc gia
  • Tỉnh/Thành phố
  • Quận/Huyện
  • Phường/Xã
 3. Nhấn Lưu.


Chỉnh sửa địa chỉ

 1. Nhấp chọn vào biểu tượng bút chì, chọn địa chỉ cần chỉnh sửa, sau đó nhấp chọn Chỉnh sửa địa chỉ.

 2. Trong hộp thoại Chỉnh sửa địa chỉ, bạn thực hiện chỉnh sửa các thông tin cho địa chỉ:

  • Họ
  • Tên
  • Công ty
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Quốc gia
  • Tỉnh/Thành phố
  • Quận/Huyện
  • Phường/Xã
 3. Nhấn Lưu.


Xóa địa chỉ


Cũng tương tự như các bước trên, nếu bạn muốn xóa địa chỉ này, nhấn chọn Xóa, việc xóa địa chỉ diễn ra ngay lập tức và không thể hoàn tác hay phục nguyên dữ liệu.3. Thêm/Xóa nhãn  

    

Nhãn là một cách để ghi nhận khách hàng theo những đặc trưng mà do bạn đặt ra, hoặc phục vụ cho quản lý. 


Nhà bạn có thể gán nhãn cho khách hàng theo một trong hai cách:

 • Từng khách hàng
 • Nhiều khách hàng


Từng khách hàng


Việc thực hiện gán nhãn cho từng khách hàng được thực hiện trong trang chi tiết của khách hàng, tại vùng Nhãn của thẻ Thông tin khách hàng.

 1. Chọn nhãn cho khách hàng theo một cách sau:
  • Cách 1: gõ trực tiếp
   1. Nhấp chọn vào ô nhãn.
   2. Nhập nhãn cần gán.
   3. Nhấn "Thêm <nội dung nhãn>" để chọn nhãn.
  • Cách 2: tìm kiếm nhãn
   1. Nhấp chọn vào ô nhãn
   2. Gõ từ khóa và lựa chọn nhãn từ danh sách nhãn có trước đó.
  • Cách 3: chọn từ Tất cả nhãn
   1. Nhấp chọn vào Tất cả nhãn.
   2. Trong hộp thoại Danh sách nhãn, chọn nhãn từ danh sách đã có trước đó.
   3. Nhấn Áp dụng.
 2. Sau khi chọn được các nhãn cho khách hàng, nhấn Lưu.

Trong trường hợp bạn muốn xóa nhãn đã gán, nhấn chọn vào dấu "x" tại nhãn cần xóa, sau đó Lưu lại.Nhiều khách hàng


Bạn hoàn toàn có thể thao tác gán/xóa nhãn cho nhiều khách hàng cùng lúc, nếu khách hàng đó có cùng chung thông tin về nhãn.


Thao tác cho nhiều khách hàng được thực hiện tại trang danh sách khách hàng.

 1. Tại trang danh sách khách hàng, bạn hãy chọn các khách hàng cần thao tác về nhãn. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc khách hàng để truy xuất danh sách phù hợp hơn.
 2. Nhấp vào Chọn thao tác. Chọn Thêm nhãn hoăc Xóa nhãn.
 3. Nếu bạn chọn Thêm nhãn. Hãy chọn các nhãn cần thêm, sau đó nhấn Lưu.
 4. Nếu bạn chọn Xóa nhãn. Hãy chọn các nhãn cần xóa, sau đó nhấn Lưu.

4. Thêm ghi chú cho khách hàng    


Việc thêm ghi chú cho khách hàng giúp bạn nhận diện hay chú thích cho khách hàng về một đặc điểm nào đó. Thao tác thêm ghi chú được thực hiện tại vùng Thông tin khách hàng của thẻ Thông tin khách hàng.


Nhập ghi chú và nhấn Lưu.


Bạn cũng thực hiện tương tự khi cần cập nhật lại ghi chú cho khách hàng.


5. Thêm ghi chú cho lịch sử khách hàng 


Ghi chú cho lịch sử giúp bạn chú thích và nhận diện các hoạt động riêng của khách hàng này hoặc các thao mà quản trị viên đã thực hiện cho khách hàng.


Ghi chú cho lịch sử khách hàng được thực hiện tại thẻ Lịch sử trong trang chi tiết khách hàng.


Thêm ghi chú cho lịch sử khách hàng


Bạn hãy nhập nội dung ghi chú cho lịch sử, sau đó nhấn Lưu.


 


Xóa ghi chú cho lịch sử khách hàng


Bên cạnh việc thêm, bạn cũng có thể thực hiện xóa ghi chú cho lịch sử khách hàng. 


Để thực hiện xóa, bạn nhấn vào dấu "x" của ghi chú cần xóa, sau đó xác nhận lại trong cửa sổ cảnh báo bằng cách nhấn Xóa.6. Xóa khách hàng 


Đối với những khách hàng mà dữ liệu không còn cần thiết cho doanh nghiệp (khách hàng không còn tương tác, khách hàng trùng,...), bạn có thể thực hiện xóa đi nhằm tối ưu hơn về dữ liệu đang có.


 1. Tại trang danh sách khách hàng, chọn các khách hàng cần thao tác về nhãn. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc khách hàng để truy xuất danh sách phù hợp hơn.
 2. Nhấp vào Chọn thao tác. Chọn Xóa những khách hàng đã chọn.
 3. Trong cửa sổ cảnh báo, xác nhận lại yêu cầu bằng cách nhấn Xóa.