Thông tin về khách hàng được đánh giá là một dữ liệu quan trọng, nhằm giúp bạn định hình được khả năng hoạt động của tổ chức, sự trung thành của khách hàng, cũng như có định hướng cho các hoạt động marketing,...


Để giúp bạn có cái nhìn tổng quát về khách hàng, bài viết giới thiệu hai nội dung: 


1. Hiều về trang Danh sách khách hàng 


Trang Danh sách khách hàng chứa tất cả thông tin khách hàng đã tương tác mua hàng từ tất cả các kênh hay do bạn thêm vào. 


Bằng cách truy cập vào một khách hàng bất kỳ, bạn có thể thực hiện các thao tác cần thiết cho khách hàng đó: chỉnh sửa thông tin khách hàng, xem lịch sử, thêm ghi chú,...


Khi hiển thị khách hàng trên trang Danh sách khách hàng, bạn có thể xem được các thông tin sau:


  • Khách hàng: tên khách hàng, nếu không có, thay bằng địa chỉ email.
  • Địa điểm: thông tin về tỉnh thành và quốc gia của khách hàng.
  • Tổng đơn hàng: số lượng đơn hàng đã giao dịch.
  • Đơn hàng gần nhất: mã đơn hàng giao dịch gần nhất.
  • Tổng: tổng giá trị mà khách hàng đã giao dịch.

2. ID khách hàng 


Cũng giống như các thông tin khác (đơn hàng, sản phẩm, biến thể,...), khách hàng cũng có một mã số định danh riêng là ID khách hàng. 


ID khách hàng là một dãy bao gồm 11 chữ số, được tạo ra và gắn liền với khách hàng khi được khách hàng được khởi tạo trên hệ thống (Do bạn tạo mới, hay đồng bộ dữ liệu từ các đơn hàng). ID này là duy nhất, không trùng lặp, không thay đổi và do hệ thống tạo ngẫu nhiên, bạn không thể can thiệp vào.