Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử quản lý tồn kho của Trang quản trị, bao gồm:

- Tạo Có quản lý tồn kho cho sản phẩm.

- Tạo Điều chuyển.

- Tạo Điều chỉnh/Hoàn điều chỉnh.

- Tạo phiếu Mua hàng.


Nội dung trong bài viết:


Trang Lịch sử


Trên trang Lịch sử, Nhà bán hàng có thể:

- Xem lịch sử tồn kho.

- Lọc lịch sử.

- Xuất file lịch sử.


Nhà bán hàng xem lịch sử tồn kho từ Trang Omnipower > Quản lý tồn kho > Lịch sử


Hệ thống hiển thị tất cả các hoạt động liên quan đến quản lý tồn kho.Tại đây Nhà bán hàng xem được các thông tin tương ứng cho hoạt động trên lịch sử:

 • Sản phẩm
 • Ngày
 • Kho
 • Tồn
 • Đặt
 • K.K.D
 • Giá
 • Tổng

Các loại nghiệp vụ trong Lịch sử tồn kho


Có 7 loại nghiệp vụ được lịch sử ghi nhận. Các loại nghiệp vụ này ảnh hưởng đến thông số tồn kho ứng:

 1. Loại Khởi tạo: phát sinh khi Nhà bán hàng tạo sản phẩm mới và sản phẩm này được ghi nhận một số lượng tồn kho nhất định. Nghiệp vụ này làm tăng số Tồn của sản phẩm.
 2. Loại Bán hàng: phát sinh khi Khách mua hàng đặt hàng hay khi Nhà bán hàng tạo đơn hàng trong Trang quản trị. Loại Bán hàng làm tăng số Đặt.
 3. Loại Giao hàng: phát sinh khi đơn hàng giao thành công cho Khách mua hàng (trạng thái Vận chuyển "Đã giao"). Loại nghiệp vụ này làm giảm đồng thời cả số Tồn và số Đặt.
 4. Loại Trả hàng: phát sinh Nhà bán hàng thực hiện hoàn trả. Loại Trả hàng làm giảm số Đặt.
 5. Loại Điều chuyển: phát sinh khi tạo điều chuyển, ảnh hưởng đến số Đặt, số Tồn, số Không khả dụng tùy nghiệp vụ tương ứng.
 6. Loại Điều chỉnh: phát sinh khi Nhà bán hàng thực hiện điều chỉnh. Việc điều chỉnh làm tăng/giảm số Tồn tùy vào nghiệp vụ thực tế.
 7. Loại Mua hàng: phát sinh khi Nhà bán hàng thực hiện mua hàng
  • Mua hàng chưa nhận: tăng số Không khả dụng.
  • Mua hàng đã nhận: giảm số Không khả dụng, tăng số Tồn
  • Lưu trữ phiếu mua hàng: giảm số Không khả dụng.

Lọc Lịch sử tồn kho


Phần Lịch sử trong Quản lý tồn kho hỗ trợ Nhà bán hàng lọc các hoạt động cần thiết.


Các tiêu chí lọc đang được hỗ trợ:

 • Sản phẩm 
 • Kho
 • Loại
 • Ngày thực hiện
 • Loại sản phẩm
 • Nhà cung cấp  

Xuất file


Thay vì xem trực tiếp lịch sử trên trang Omnipower, Nhà bán hàng có thể thực hiện xuất file nhằm xem hay quản lý.

 1. Thực hiện lọc điều kiện cần xuất file. 
 2. Nhấn chọn Xuất file.
 3. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn điều kiện xuấtđịnh dạng file, chọn Xuất.