Để hoạt động kinh doanh và đặc biệt là quản lý, Nhà bán hàng không thể tách bạch với nhà phân phối - những nhà cung ứng hàng hóa.


Trong Haravan Nhà bán hàng có thể quản lý dữ liệu về nhà cung ứng ngay trên Omnipower.


Nội dung trong bài viết:


Danh sách nhà phân phối


Danh sách nhà phân phối nằm trong submenu Nhà phân phối của menu Quản lý tồn kho.Danh sách nhà phân phối cung cấp các thông tin:

 • Nhà phân phối
 • Email
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại

Tìm kiếm


Thanh tìm kiếm giúp Nhà bán hàng tìm kiếm được nhà phân phối. Nhà bán hàng có thể tìm theo:

 • Nhà phân phối
 • Địa chỉ

Tạo nhà phân phối


 1. Từ Trang Omnipower > Quản lý tồn kho > Nhà phân phối.
 2. Chọn Tạo nhà phân phối.
 3. Nhập các thông tin của nhà phân phối.

  • Thông Tin Chung

   • Tên nhà phân phối

   • Họ

   • Tên

   • Địa chỉ email

   • Số điện thoại

  • Địa Chỉ

   • Địa chỉ

   • Quốc gia

   • Tỉnh/Thành phố

   • Quận/Huyện

   • Phường/Xã

 4. Nhấn Lưu.