Khi Nhà bán hàng sử dụng tồn kho nâng cao, mỗi thao tác thay đổi số lượng tồn kho chỉ có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh. Ngoài trừ việc mua hàng làm tăng số lượng cho các sản phẩm được mua.


Việc điều chỉnh tồn kho giúp Nhà bán hàng trong việc:

- Điều chỉnh số lượng chênh lệch với thực tế.

- Điều chỉnh cho hư hỏng, hao hụt, sản phẩm hết hạn,..

- Sản phẩm khuyến mãi gây chênh lệch.

- Sản phẩm mới hay được sản xuất thêm.

- Điều chỉnh giá vốn.


Nội dung trong bài viết:


1. Danh sách phiếu điều chỉnh


Khi truy cập vào trang Điều chỉnh trong Quản lý tồn kho của Haravan, bạn sẽ được nhìn thấy danh sách các phiếu điều chỉnh. Khi chưa có bất ký phiếu điều chỉnh nào thì giao diện hiển thị danh sách trống.


Các trong thông tin có trên danh sách phiếu bao gồm:

 • Ngày tạo
 • Kho
 • Lý do
 • Số lượng 
 • Tổng tiền

2. Tìm kiếm điều chỉnh


Nhà bán hàng sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm phiếu điều chỉnh. Các tiêu chí tìm kiếm đang được hỗ trợ:

 • Mã phiếu điều chỉnh
 • Nhãn
 • Tên sản phẩm được điều chỉnh

3. Lọc điều chỉnh


Việc sử dụng bộ lọc giúp Nhà bán hàng giảm thiểu lại phiếu điều chỉnh cần tìm thông qua tiêu chí được lọc. 


Bên cạnh đó, Nhà bán hàng có thể lưu lại bộ lọc để thuận tiện xem lại khi cần thiết một cách nhanh chóng.


Các tiêu chí lọc đang được hỗ trợ:

 • Kho
 • Lý do

4. Tạo điều chỉnh


 1. Từ Trang Haravan > Quản lý tồn kho > Điều chỉnh.
 2. Chọn Tạo điều chỉnh.
 3. Trong trang tạo điều chỉnh, Nhà bán hàng điền các thông tin:

  • Kho: trường thông tin này là bắt buộc và có ảnh hưởng lớn đến việc xuât nhập hàng.
  • Lý do: trường thông tin này là bắt buộc và Nhà bán hàng nên chọn lý do (từ menu xổ xuống) xác với thực tế nhằm thuận tiện cho việc quản lý.
  • Nhãn: việc gán nhãn giúp Nhà bán hàng thuận tiện trong việc tìm kiếm hay lọc các phiếu điều chỉnh.
  • Sản phẩm cần điều chỉnh: Nhà bán hàng sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm cần điều chỉnh.
   • Số lượng: Số lượng cần điều chỉnh
   • Giá: Giá này là giá chênh lệch cần điều chỉnh giá vốn. 
  • Ghi chú:
 4. Chọn Lưu để xác nhận.


Ghi chú
 • Nhà bán hàng chỉ có thể điều chỉnh được cho sản phẩm Có quản lý tồn kho.
 • Nếu sản phẩm có nhiều biến thể, việc điều chỉnh là áp dụng cho từng biến thể.
 • Số lượngGiá có thể là âm hoặc dương.
 • KHÔNG THỂ XÓA được phiếu điều chỉnh đã tạo.

5. Nhập file dữ liệu


Nếu Nhà bán hàng có quá nhiều sản phẩm cần điều chỉnh, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể sản phẩm khi Tạo điều chỉnh thì Nhà bán hàng có thể chọn cách nhập file để việc điều chỉnh được nhanh chóng hơn. 


Việc nhập file dữ liệu cũng tương đương với việc tạo một phiếu điều chỉnh, tuy nhiên với mức độ lớn hơn, và thao tác ít thủ công. 


Số lượng tối đa mà hệ thống nhận cho một lần nhập file dữ liệu là 200 dòng, mỗi dòng có thể là một sản phẩm hoặc biến thể.


Nếu sản phẩm và biến thể của sản phẩm đó có SKU trùng nhau thì các thông số điều chỉnh (số lượng, giá vốn) sẽ áp cho tất cả biến thể có cùng SKU đó.


Cách thực hiện cho viêc nhập file dữ liệu như sau:

 1. Từ tranh danh sách phiếu điều chỉnh, nhấp chọn Tạo điều chỉnh.

 2. Trong trang tạo điều chỉnh, Nhà bán hàng chọn Kho.
 3. Nhà bán hàng chọn Nhập file dữ liệu.

 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng tải file mẫu bằng cách nhập chọn Tải về file csv mẫu hoặc Tải về file xls mẫu.

 5. Trong file mẫu, Nhà bán hàng điền có thông tin: SKU, Quanlity (số lượng), Price (giá vốn điều chỉnh).

 6. Nhà bán hàng nhập file dữ liệu bằng cách nhấp vào Chọn file trong hộp thoại Nhập file dữ liệu. Sau đó, chọn Nhập sản phẩm.

 7. Nhà bán hàng điền các thông tin: Lý do (bắt buộc), Nhãn, Ghi chú.
 8. Nhấn Lưu để ghi nhận việc tạo điều chỉnh.


Cảnh báo
 • Nhà bán hàng chỉ có thể chọn Kho trước khi nhập file. Sau khi nhập file, Nhà bán hàng không thể chọn lại Kho cần điều chỉnh. 
 • SKUQuanlity là 2 trường thông tin bắt buộc, Nhà bán hàng có thể bỏ trống trường Price nếu không cần điều chỉnh giá vốn.

6. Điều chỉnh giá vốn


Nhà bán hàng có thể điều chỉnh giá vốn bằng cách tạo điều chỉnh trực tiếp bằng cách tìm kiếm sản phẩm trong Tạo điều chỉnh hay Nhập file dữ liệu.


Lưu ý là Nhà bán hàng không chọn Nhập file kiểm kho cho trường hợp điều chỉnh giá vốn.


Nhà bán hàng thực hiện như hướng dẫn Tạo điều chỉnh hay Nhập file dữ liệu, với những lưu ý sau:

 • Số lượng của các sản phẩm điều chỉnh bằng 0.
 • Cột giá bằng giá trị chênh lệch giữa giá vốn muốn điều chỉnhgiá vốn hiện tại nhân với tổng số lượng của sản phẩm đó (trên tất cả các kho).
 • Giá vốn của được tính bằng phương pháp bình quân gia quyền của tất cả các sản phẩm trong tất cả các kho hàng.
 • Các sản phẩm có số lượng tồn kho bằng 0 không thể điều chỉnh giá vốn.


- Khi Tạo điều chỉnh:


- Khi Nhập file dữ liệu:
Ví dụ về điều chỉnh giá vốn:


Sản phẩm A ở kho 1 có số lượng 10, ở kho 2 có số lượng 20, giá vốn hiện tại là 50.000đ.


Nhà bán hàng muốn điều chỉnh giá vốn lên 60.000 thì cột giá  = (60.000 [giá vốn muốn điều chỉnh] - 50.000 [giá vốn hiện tại])*(10+20) = 300.000.


Cũng ví dụ trên, Nhà bán hàng muốn điều chỉnh giá vốn còn 40.000 thì cột giá  = (40.000 [giá vốn muốn điều chỉnh] - 50.000 [giá vốn hiện tại])*(10+20) = -300.000.


7. Hoàn điều chỉnh


Một phiếu điều chỉnh khi đã tạo xong thì không thể chỉnh sửa trực tiếp. Tuy nhiên, Nhà bán hàng có thể hủy một phiếu điều chỉnh bằng chức năng Hoàn điều chỉnh


Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ tranh danh sách phiếu điều chỉnh, nhấp chọn vào phiếu điều chỉnh cần hủy.
 2. Trong trang tạo điều chỉnh, Nhà bán hàng chọn Hoàn điều chỉnh.
 3. Khi đó, hệ thống ghi nhận một phiếu điều chỉnh mới.
 4. Nhà bán hàng nên nhập thêm phần Ghi chú nhằm giúp Nhà bán hàng dễ dàng kiểm tra thông tin và quản lý chính xác hơn.


Nếu Nhà bán hàng cần chỉnh sửa sau khi Hoàn điều chỉnh, thì hệ thống sẽ ghi nhận đó như việc tạo một phiếu điều chỉnh hoàn toàn mới.


8. Chi tiết phiếu điều chỉnh


Sau khi một phiếu điều chỉnh đã được tạo ra, Nhà bán hàng có thể vào xem hay thực hiện điều chỉnh.


Nhấp chọn vào phiếu điều chỉnh cần xem trong danh sách phiếu điều chỉnh, hệ thống điều hướng đến trang chi tiết phiếu.


Tại đây, Nhà bán hàng xem được các thông tin:


Thẻ Chi tiết


Trên thẻ Chi tiết, Nhà bán hàng xem được:


 • Thông tin chung:
  • Mã phiếu điều chỉnh
  • Ngày nhận 
 • Thông tin khởi tạo:
  • Sản phẩm 
  • Kho
  • Thông tin ghi chú
  • Thông tin bổ sung


Thẻ Lịch sử


Thẻ Lịch sử ghi nhận các hoạt động với phiếu điều chỉnh đó.9. In phiếu điều chỉnh

 1. Để thao tác in phiếu điều chỉnh, Nhà bán hàng nhấp chọn vào phiếu điều chỉnh, chọn thẻ Chi tiết.
 2. Trong trang chi tiết, nhấn chọn In.
 3. Trong trang in, Nhà bán hàng chọn Print để in phiếu.
  Trước đó, Nhà bán hàng có thể thiết lập một số cài đặt như máy in, lề giấy, trang in,..


Ghi chú
 • Giao diện trang in tùy thuộc vào từng trình duyệt.
 • Hiện tại, hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ in từng phiếu, chưa hỗ trợ in hàng loạt