Những đơn hàng phát sinh trên HaraRetail sẽ được HaraRetail ghi nhận lại và được thống kê dưới các báo cáo.


Báo cáo này bao gồm 3 loại: 


Báo cáo Bán hàng 


Báo cáo bán hàng là loại báo cáo doanh số cơ bản nhất và được hiển thị mặc định khi Nhà bán hàng nhấp chọn vào Báo cáo trên trang HaraRetail.


Báo cáo luôn được thiết lập thời gian hiển thị mặc định là Hôm nay.


Báo cáo Bán hàng cung cấp các thống kê khái quát nhất cho Nhà bán hàng:Báo cáo Bán hàng đã bao gồm Báo cáo Phương thức thanh toánBáo cáo Sản phẩm, dưới dạng các thống kê tổng kết. Tuy nhiên, Nhà bán hàng có thể chọn xem báo cáo chi tiết cho hai loại báo cáo này.


Báo cáo Phương thức thanh toán 


Để xem thêm Báo cáo phương thức thanh toán, trên Báo cáo Bán hàng, ngay phần Tổng doanh thu, Nhà bán hàng nhấp vào Xem chi tiết.
Báo cáo Sản phẩm 


Cũng tương tự như Báo cáo Phương thức thanh toán, Báo cáo Sản phẩm cũng hiển thị các thống kê tổng quát trên Báo cáo Bán hàng và Nhà bán hàng có thể xem chi tiết báo cáo, bằng cách nhấp chọn Xem chi tiết vào phần Sản phẩm bán chạy.Chọn thời gian xem báo cáo 


Bên cạnh thời gian xem báo cáo mặc định là Hôm nay, Nhà bán hàng có thể chọn thời gian xem báo cáo: 1. Trong vùng Thời gian thống kê, nhấp chọn vào thời gian thống kê.
 2. Chọn thời gian thống kê theo một trong hai cách:
  • Cách 1: theo thời gian cố định. 
   1. Chọn thời gian cố định theo các một trong các tùy chọn của hệ thống: 
    • Hôm nay
    • Hôm qua
    • 7 ngày trước
    • 30 ngày trước
    • Tháng này (đây là thiết lập thời gian xem báo cáo mặc định)
    • Tháng trước 
   2. Nhấn Xác nhận.
  • Cách 2: theo thời gian tùy chọn.
   1. Chọn vùng thời gian Tùy chọn.
   2. Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.
   3. Nhấn Xác nhận.
 3. Nhấn chọn Áp dụng.