Để một đơn hàng được hoàn tất và có ý nghĩa giao dịch thì nhân viên bán hàng cần ghi nhận thanh toán cho đơn hàng.


Phương thức thanh toán mặc định của POS Desktop là Tiền mặt. Với phương thức thanh toán này, Nhà bán hàng không cần cấu hình và nhân viên bán hàng có thể nhập giá trị thanh toán cho đơn hàng.


Tùy thuộc và cấu hình phương thức thanh toán mà Nhà bán hàng có thể thêm và chọn các phương thức thanh toán:

  • COD
  • Visa/Master
  • Chuyển khoản


Bằng cách nhấp vào biểu tượng của phương thức thanh toán, nhân viên bán hàng nhập giá trị thanh toán cho đơn hàng.  • Nếu nhân viên chọn phương thức thanh toán Visa/Master hoặc Chuyển khoản thì cần nhập thêm Mã chuẩn chi.
  • Nếu nhân viên bán hàng chọn thanh toán bằng phương thức COD thì địa chỉ giao hàng là thông tin bắt buộc.