Mỗi khi một đơn hàng được tạo ra trên POS Desktop, thì có một hóa đơn (bill) tương ứng được tạo ra cho đơn hàng.


Nội dung hóa đơn này được ghi nhận và hiển thị theo cấu hình Cấu hình hóa đơn mà Chủ cửa hàng đã thiết lập.


In đơn hàng trong chi tiết đơn hàng


Thao tác in đơn hàng khi hoàn tất đơn hàng chỉ có thể thực hiện duy nhất một lần sau khi hoàn thành đơn hàng. Nếu Nhà bán hàng cần in lại đơn hàng, Nhà bán hàng có thể vào trong chi tiết đơn hàng và thực hiện in đơn hàng.


Cụ thể:

  1. Trong HaraRetail > Tra cứu đơn hàng.
  2. Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần in.
  3. Trong chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng nhấn chọn In đơn hàng.
  4. Hệ thống kết nối với máy in và thực hiện in.Ghi chú
Để có thể thực hiện được việc in đơn hàng, Nhà bán hàng cần đảm bảo rằng đã kết nối với máy in (máy in thường, máy in hóa đơn) và máy in này phải trong tình trạng sẵn sàng.