Trên trang bán hàng, nhân viên bán hàng có thể sử dụng đến các tính năng bổ trợ để thao tác bán hàng được nhanh chóng và tối ưu hơn.Các tính năng bổ trợ bao gồm:


Đơn hàng mới

 

Khi nhấn chọn vào Đơn hàng mới, POS Desktop điều hướng đến trang bán hàng mới.


Điều đó đồng nghĩa là đơn hàng hiện tại không được ghi nhận.


Hủy đơn hàng


Khi nhấn chọn Hủy đơn hàng, POS Desktop tự động xóa các thông tin cho đơn hàng hiện tại và điều hướng đến trang bán hàng mới.


Lưu ý là tính năng Hủy đơn hàng chỉ hiển thị và có hiệu lực khi giỏ hàng đã có ít nhất một sản phẩm.


Tra cứu đơn hàng


Tra cứu đơn hàng chính là viêc nhân viên bán hàng đến trang ghi nhận danh sách đơn hàng của POS Desktop.


Đóng ca


Khi nhấn chọn Đóng ca trên trang bán hàng, POS Desktop điều hướng về trang Chuyển ca.


Tại đây, nhân viên bán hàng có thể Đóng ca bán hàng hiện tại.