Ứng dụng HaraRetail yêu cầu thiết bị di động phải có tối thiếu 26 MB để chứa ứng dụng, các dữ liệu về sản phẩm, khách hàng, kết nối máy quét mã vạch, cài đặt cho cửa hàng.