Ứng dụng HaraRetail hỗ trợ Nhà bán hàng thực hiện thanh toán bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho cùng một đơn hàng, cho 2 trường hợp:

  1. Khi xử lý đơn hàng trong Giỏ hàng.
    Xem chi tiết tại đây.

  2. Xác nhận thanh toán trong chi tiết đơn hàng.
    Xem chi tiết tại đây.