Có thể. 


HaraRetail hỗ trợ bạn thực hiện hoàn trả khi quản lý chi tiết đơn hàng.


Vui lòng xem chi tiết tại đây.