Nếu bạn muốn bán một sản phẩm cho khách hàng, nhưng sản phẩm chưa có trên hệ thống, bạn có thể sử dụng chức năng Bán ngay để tạo sản phẩm và thêm ngay vào giỏ hàng.


Sản phẩm được tạo từ chức năng Bán ngay không được cập nhật trong danh sách sản phẩm trên ứng dụng, có bản chất khác hoàn toàn với sản phẩm được tạo từ chức năng Thêm sản phẩm về cách quản lý hay truy xuất báo cáo.