Hiện HaraRetail chưa hỗ trợ thay đổi tồn kho trực tiếp trên HaraRetail. Để thay đổi tồn kho, bạn vào Trang quản trị Haravan, thay đổi tồn kho cho sản phẩm đó.


Khi tạo sản phẩm trên HaraRetail, sản phẩm đó được đồng bộ tự động về Trang quản trị Haravan và khi bạn thay đổi tồn kho cho sản phẩm, giá trị này cũng tự động đồng bộ về HaraRetail.