Các nhóm sản phẩm chỉ có thể được đồng bộ từ Trang quản trị Haravan. 


Hiện chưa hỗ trợ bạn phân nhóm trực tiếp trong HaraRetail.