Bạn chỉ có thể tạo sản phẩm có biến thể trên Trang quản trị Haravan và đồng bộ về HaraRetail. 


Trong HaraRetail, bạn không thể tạo trực tiếp sản phẩm có biến thể.