Có thể.


Cửa hàng trên Haravan của bạn sẽ được tự động đồng bộ với ứng dụng HaraRetail khi bạn đăng nhập HaraRetail bằng email và mật khẩu trên cửa hàng Haravan. 


Khi đó, dữ liệu tại hai nơi sẽ được đồng bộ một cách tự động. Việc này giúp dữ liệu chỉ tập trung tại một nơi duy nhất, tăng tính nhất quán và hiệu quả quản lý.